Introductie

Het aantal mensen met dementie blijft groeien en daarom wij ook. 

Het aantal mensen met dementie blijft groeien en wij daarom ook. In 2017 hebben we het accent gelegd op de kwaliteit hoog houden, terwijl we groeien. In 2018 hebben we deze ontwikkeling voortgezet en hebben we onze diensten verder ontwikkeld. In 2040 is dementie doodsoorzaak nummer 1 en zorgt deze ziekte voor de grootste ziektelast. Meer mensen willen thuis blijven wonen en mee blijven doen met dagelijkse activiteiten, sociale contacten en in de samenleving. Onze uitdaging ligt in het verhogen van de kwaliteit van het leven van onze doelgroep: degene met dementie en zijn of haar naasten. Dit kan degene met dementie niet alleen, zonder naasten en (in-)formeel netwerk en wij als zelfstandige zorgprofessionals kunnen ook niet in ons eentje bieden wat nodig is. Daarom, samen sterk.

Kwaliteit

Als het resultaat goed is, is het proces dat ook. 

Lerende organisatie

Blijven leren en verbeteren

Stand van zaken
 • Leren heeft een centrale positie gekregen in het kwaliteits- en jaarplan 2019.
 • De intervisies en kenniscafé’s zijn geëvalueerd. In de jaarplanning van2019 zijn voor Ridderspoor maandelijkse teamleersessies opgenomen en voor IBT en OC 6-wekelijkse intervisies en deelnemersbesprekingen.
 • Leren krijgt een plek in de (her-)contractering van 2019
 • Training progressiegericht leren is gegeven aan een aantal kwartiermakers en inwerkcoaches.

Besluitvorming en overleg in ronde tafels

Leerwerkplaats opzetten samen met MBO

Zorgplannen & rapportages

Zorgplannen op tijd en met concrete doelen en acties opgesteld

Afstemming van zorgplannen en acties met vertegenwoordigers

Afspraken nakomen in de praktijk

Objectief rapporteren minimaal wekelijks.

Stand van zaken
 • Het nieuwe zorgplan is geëvalueerd. Er komen 3 nieuwe templates in 2019: zorgplan (24-uurszorg), begeleidingsplan (OC, IBT) en casemanagementplan. Naast het Mens in beeld is ook een aantal extra doelen toegevoegd en een overzichtelijke manier om doelen & acties vast te leggen en terug te koppelen.
 • Plan is opgesteld om de nieuwe templates bekend te maken. Dit gebeurt o.a. met een handleiding en een aantal trainingen.

Benodigde middelen

Dashboard met kwaliteitsinfo (# incidenten, rapportages, zorgplannen, etc.) Informatie (KAGjes) die je nodig hebt is voor teamleden makkelijk te vinden.
 • Het kwartaalverslag is ontwikkeld en vanaf 1 juli 2x gepubliceerd.
 • Dashboard in Qurentis is verder ontwikkeld met informatie over rapportages en zorgplannen, maar ook met mogelijkheden om eigen dashboards te ontwikkelen. Het dashboard staat nog in de kinderschoenen en wordt wel al gebruikt door de backoffice, maar nog niet door de teams.
 • De website met het KAGje is vernieuwd. Het KAGje en de informatie worden nog niet makkelijk gevonden.
 • In 2019 willen we verder onderzoeken welke rol het nieuw ingevoerde AFAS systeem hierin zou kunnen betekenen.

Vakmanschap & Eigenaarschap teamleden

Selectie- en Inwerktrajecten consequent uitvoeren voor teamleden die structurele opdrachten gaan doen.

Inwerktrajecten: Het nieuwe inwerktraject ‘Aan tafel komen’ is uitgewerkt. De eerste bijeenkomst voor de inwerkcoaches is geweest, waarbij het profiel van de inwerkcoach is uitgewerkt.

Hercontractering

Het periodieke proces van (her-)contracteren waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer de opdracht en de verwachtingen afstemmen, is verder uitgewerkt, zodat dit in de eerste helft van 2019 uitgevoerd kan worden.

Kwaliteitsbewustzijn vergroten door uitvoering ronde tafel voorstel ‘kwaliteitsthema’s’
 • De werkwijze met themagroepen en het maandelijks onder de aandacht brengen van kwaliteitsthema’s, is in het vierde kwartaal uitgevoerd en geëvalueerd. Er is besloten niet op deze wijze verder te gaan.
 • In het inwerktraject hebben de kwaliteitsthema’s een plek gekregen zodat het bewustzijn bij alle nieuwe teamleden er is.
 • In het kwaliteits- en jaarplan 2019 zijn intervisies gecombineerd met klinische lessen opgenomen. Vanuit de casuistiek van de zorgvragers wordt aandacht besteed aan kwaliteitsthema’s, zodat er zoveel mogelijk aangesloten wordt bij de dagelijkse praktijk.
 • Het kwaliteitsplan 2019 is definitief. Het leren, de resultaten van de inspectiebezoeken en de zelfanalyse van het kwaliteitskader zijn hierin verwerkt.
Eerste KAG introductiedag

Op 29 september is de eerste KAG introductiedag geweest waarbij zo’n 40 teamleden met een touringcar langs alle locaties zijn gegaan, elkaar hebben leren kennen en kennisgemaakt hebben met de leidende principes. Voor 2019 is weer een introductiedag gepland.

Verhogen deelname kennisbijeenkomsten
 • In het laatste kwartaal is het thema verzorgd door Ervarea en is het gericht op benadering bij dementie.
 • Kwartiermakers hebben begeleiders ook persoonlijk benaderd waardoor de opkomst in sommige regio’s hoger was. Het blijft nog zoeken hoe we de opkomst structureel kunnen verhogen.De kennisbijeenkomsten zijn dit jaar gecombineerd met de zzp zorg café’s en heten nu ‘Kennis zorg café’s’. De frequentie is verhoogd van 1x per kwartaal naar maandelijks, waarbij 3x per kwartaal hetzelfde onderwerp aan bod komt, maar elke keer op een andere locatie, zodat de café’s dichterbij huis zijn voor teamleden. De onderwerpen zijn gerelateerd aan het vak.
 • Dit jaar waren de thema’s: Professionele afstand en nabijheid, Afasie en dementie, Financiën en beslissingen bij dementie. 
Interne audit uitvoeren
 • In Ridderspoor is deelgenomen aan de pilot Zelfanalyse, een instrument waarmee je de organisatie kan toetsen aan het kwaliteitskader. In 2019 komt ondersteuning vanuit het programma Waardigheid & Trots op locatie om het ‘leren leren’ vorm te geven.
 • In de eerste helft van 2019 staat een audit met Prezo Care gepland.
Nieuwe organisatie vorm onderzoeken voor meer eigenaarschap(franchise, zorgcoop, maatschap, ..)

Het ‘Samen ondernemen’ waarbij investeringen en opbrengsten van een regio gedeeld worden in Almere, De Bilt en Nijkerk blijkt in de praktijk meer voorbereiding te vragen. In Nijkerk is het samen ondernemen gestopt en gaat de ondernemer zelfstandig verder

Aandacht voor teambuilding en - ontwikkeling ( met o.a. Handvatten conflicthantering)

Elk kwartaal is er een teambijeenkomst voor elk team waarbij de teamontwikkeling op de agenda staat.

Klik hier voor het kwaliteitsverslag 2017

Wat vinden onze klanten?

Groei

Liever een grote vis in een kleine vijver, dan een kleine vis in een grote vijver.

Contracten en budgetten WMO, ZvW en WLZ

Uitdaging: Met de kwantitatieve vraag van de doelgroep meegroeien terwijl het contact persoonlijk blijft en de organisatie laagdrempelig

Bestaande regio’s

15 % groei in begeleiding (individueel én groep samen) in bestaande regio’s

De groei vindt organisch plaats. Zie ook KAG in cijfers.

Casemanagement uitbreiden in bestaande regio’s
 • Casemanagement is in Amersfoort, Soest, Veenendaal en in het Gooi uitgebreid.
 • In regio Gooi is behoefte aan nog meer uitbreiding, maar is nog geen geschikte kandidaat gevonden (HBO V/ HBO Maatschappelijke dienstverlening)
Opstarten OC Ede Opstarten zelf organiserend IBT team in Ede en Almere
 • OC Ede is niet doorgegaan, omdat de gewenste locatie niet beschikbaar kwam. Hierdoor is er ook geen team gestart in Ede.
 • In Almere is gestart met IBT en is het gelukt om een nieuw contract met de gemeente te krijgen voor zowel Kortdurend Verblijf als de WMO ondersteuningsprofielen.
Gemeente Veenendaal

Tot op heden hebben de inspanningen er nog niet toegeleid dat we een serieuze speler in het veld zijn geworden. Veenendaal lijkt een moeilijk open te breken markt en ook de onderlinge samenwerking tussen partijen verloopt moeizaam. Mede dankzij onze inzet is er een casemanageroverleg opgestart. De pilot passende daginvulling was succesvol, de uitrol laat te wensen over.

Zorginkoop

Nieuwe regio’s WMO contracteren waar mogelijk in aanliggende gemeenten. Contracten met alle zorgverzekeraars sluiten (ook VGZ, CZ)
 • Er zijn geen nieuwe regio’s gecontracteerd voor WMO, wel zijn de bestaande waar nodig, verlengd.
 • Er zijn contracten gesloten met alle zorgverzekeraars, behalve VGZ.

Voldoende teamleden

Werven van voldoende intrinsiek gemotiveerde teamleden
 • Er is extra aandacht voor werving van teamleden.
 • Theater Dag Mama is aangeboden aan alle teamleden en aan potentiele kandidaten.
Alternatieve selectie-/ inwerktrajecten ontwikkelen voor zij instromers vanuit andere sectoren, UWV, …

Er zijn diverse projecten/ samenwerkingen gestart en doorgezet in Soest en in Hilversum waarbij zij instromers de mogelijkheid krijgen zich door te ontwikkelen naar de zorg.

Stichting Careleon is vanuit KAG opgezet om mensen die een opleiding willen in de zorg/ zich willen ontwikkelen in de zorg, maar dit niet zelfstandig lukt, te ondersteunen met een ‘giving back’ traject. Hierbij wordt vooraf geïnvesteerd en de deelnemer maakt afspraken hoe dit teruggegeven wordt (in tijd, geld, andere bijdrage). Voor Careleon wordt in Q1-2019 een PvA opgesteld, als ook een subsidie/fondsenplan.

Verder wordt er aangesloten bij de regionale initiatieven van het programma RAAT.

Voldoende ondersteuning

Controle op kwaliteit houden zonder zelf uit te voeren.
Overhead beperkt houden in de groei.
Ondersteunen interne klant.
Blijven leren en verbeteren (omdenken/ learnmanagement)

Stand van zaken
 • Aan iedere huislocatie (Hilversum, De Bilt en Amersfoort) wordt een ondersteunende dienst toegevoegd. In het 4e kwartaal is de huidige backoffice gesplitst in De Bilt en Amersfoort.
 • De backoffice heeft zich verder ontwikkeld. Elke maandag om 8.00u is er een weekoverleg geweest.
 • Ook is er voor 3 dagen in de week een kwaliteitsteamlid bij gekomen.

Benodigde middelen

Dashboard en managementinfo Communicatiemiddelen binnen teams en in de organisatie
 • Afas is ingevoerd als ondersteuning van het HR-en factureringsproces en kan op termijn uitgroeien tot één van de communicatiemiddelen.
 • Er is gestart met kwartaalberichten vanaf oktober. In Q1/2019 worden de functies geëvalueerd en zal een PvA opgesteld worden om het gebruik te verbeteren, maar ook de functionaliteiten uit te breiden.

Innovatie

Als er een vraag/probleem is, is er een oplossing, anders is het een feit. 

Het voorkomen van de ziekte ligt buiten onze scope, maar het optimaliseren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten vanaf het moment dat duidelijk is dat er iets aan de hand is, is ons werkterrein. Ontwikkelde producten of diensten hebben een positieve business case en een financiële grondslag.

Uitdagingen: Met de kwalitatieve vraag van de doelgroep meegroeien en langer thuis kunnen laten wonen.

Innovatievraag

Uitdaging 2040: dementie doodsoorzaak nummer 1 en hoogste ziektelast.

Wat kunnen wij doen om mensen met dementie en hun naasten het leven zoveel mogelijk te laten leiden zoals zij dat willen?

Stand van zaken

Er is een kickstart team opgestart dat meedenkt- en werkt aan de ontwikkeling van KAG, zodat wij met de kwalitatieve groei van de doelgroep kunnen meegroeien.

Klantreis ondersteunen (‘wat en hoe bij dementie’)

Wij zie hier uitdagingen op de volgende terreinen

Wij zie hier uitdagingen op de volgende terreinen:

 1. Wegwijzen (casemanagement, informatie)
 2. Intensieve ondersteuning bij de start
 3. Informele netwerk betrekken
 4. Leren omgaan met de ziekte
 5. Praktische ondersteuning bieden (activiteiten in de wijk, ontmoetingscentra, individuele begeleiding)
 6. Emotionele steun bieden (mantelzorgondersteuning op maat)
 7. Langer thuis blijven wonen (logeerplekken, 24/7 ondersteuning)
Stand van zaken

We nemen deel aan netwerken dementie in de regio’s Gooi, Veenendaal, De Bilt en Amersfoort. In het Gooi nemen we ook deel aan het netwerk Goed en gezond Gooi en Vechtstreek. Daarnaast zijn we lid van Deltaplan Dementie.

Ook hebben we deelgenomen aan het programma ‘radicale vernieuwing’ en ‘leven zoals je wilt’ van het ministerie van VWS in samenwerking met Vilans.

Informeel netwerk betrekken

Vrienden- en familiegesprekken aanbieden aan mantelzorgers en zorgvragers
 • De methodiek is verder ontwikkeld.
 • Vanuit een regio in Zuid Holland zijn trainingen gevraagd en gegeven aan casemanagers.

24/ 7 in de wijk

Opzetten Logeerplekken-/ huizen Informeel netwerk betrekken 24/ 7 in de wijk (Vrienden GGZ)
 • Er zijn 2 logeerhuizen gestart per 1 oktober in Amersfoort en in Bilthoven, naast de logeerplek in Hilversum.
 • De praktijkervaringen worden maandelijks geëvalueerd.
 • Het concept wordt verder ontwikkeld in 2019.

Meer activiteiten in de wijk

Uitbreiding oc’s met activiteiten in de wijk

Studenten van de HAN hebben onderzoek uitgevoerd naar het betrekken van lokale partijen en nieuwe samenwerkingsvormen in de omgeving van de ontmoetingshuizen.

Kursusprojekt Loosdrecht

Deelname voor het kursusprojekt bleek beperkt. Wel is hieruit het Wijdehuis in Loosdrecht voortgekomen.

Samenwerking met Versa Welzijn

Samen met Versa Welzijn wordt gewerkt aan een ontmoetingshuis in Regio het Gooi.

KAG in Cijfers

In en uitstroom van zorgvragers in het afgelopen kwartaal

 

Nieuw aan het werk

Stagaires

Vrijwilligers

OZP’ers

Uren en zorgvragers per product

 

 

Incidenten

Feiten & Weetjes

Wist je dat…

Inspiratie

Waar zijn we trots op?

King Arthur Groep wint K.F. Hein Stimuleringsprijs met het project in beweging en erop uit, van Jan Baars.

25 logées in de ontmoetingshuizen vanaf 1 oktober en het OC de Bilt is uitgegroeid naar 4 dagen.

5 jarig bestaan Ridderspoor is samen gevierd met een theatervoorstelling van Dag Mama op 13 & 14 december en een Ameezingcafé uitgevoerd door deelnemers van het ontmoetingscentrum

De bouw van onze nieuwe kleinschalige woonzorg voorziening Lindenhorst in de gemeente Bunschoten start in 2019 en in 2020 openen wij de deuren.

Thuis in het verpleeghuis heeft een artikel geschreven over Gastvrij logeren met zorg, bij de King Arthur Groep www.waardigheidentrots.nl/

Voorleesboek voor ouderen met dementie.

De verhalen zijn geschreven door ouderen over het dagelijkse leven in hun jeugd.

Het kickstartteam is op stoom! Het team bestaat uit 8 teamleden die samen met Anita, Peter en Jarcine KAG klaar maken voor de groeiende vraag. De focus ligt eerst op de huidige klanten, producten en teamleden.

United Consumers is een initiatief gestart Ouderen en Mobiel om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen. www.unitedconsumers.com/