Organisatie

Thuis in dementiezorg

King Arthur Groep is in 2011 ontstaan vanuit een persoonlijk initiatief. De mens zien en niet de ziekte was daarbij het uitgangspunt. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een organisatie die de hele weg van begeleiding en zorg van mensen met dementie en hun naasten omvat. We zijn werkzaam in de regio’s Gooi/Wijdemeren, Utrecht en Eemland.
We blijven een lerende organisatie, die aansluit bij de vragen vanuit de samenleving.

De Ronde tafel

De ronde tafel gedachte vormt de kern van onze organisatie. Vanuit de visie dat iedereen kan bijdragen aan wijsheid en het waard is om gehoord te worden. Iedere betrokkene brengt kennis, ervaring en perspectieven met zich mee. Of je dementie hebt, een naaste bent of een hulpverlener.

De ronde tafel (gebaseerd op de consent-methode) staat voor de dialoog die we voeren en de manier waarop we tot een beslissing komen. Gezamenlijk komen we tot betere ideeën en besluiten, omdat we ervan overtuigd zijn dat we samen meer weten dan alleen.

Hoe zit de organisatie in elkaar?

King Arthur Groep is een Stichting met een Wtza-vergunning en een ANBI status.
De Wtza-vergunning (Wet toetreding zorgaanbieders) betekent dat wij een vergunning hebben om als zorgaanbieder zorg, begeleiding en behandeling te bieden.
We bieden, behalve in het Logeerhuis, zorg in de thuissituatie en volledig pakket thuis (VPT) in de woonhuizen. Jaarlijks leggen we hier verantwoording over af in ons jaarverslag.  
De ANBI – status (Algemeen Nut Beogende Instelling) betekent dat wij geen winst- oogmerk hebben en met minimaal 90% van onze inzet bijdragen aan het algemeen nut.

Bestuur:

Dhr. Geert (G.) Tieman

Raad van Toezicht:

Mevr. H. Wüst
Dhr. M. Kat
Dhr. C. Calis

Voor het beloningsbeleid van bestuur en Raad van Toezicht is het normenkader van de Wet Normering Topinkomens van toepassing. Jaarlijks wordt de concrete beloning gepubliceerd in de Jaarrekening van de stichting.

Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg.

De Raad van Toezicht toetst het beleid en de besluiten van het bestuur, stelt zich hierbij positief kritisch op en houdt rekening met het maatschappelijke belang van onze organisatie. Ook de perspectieven van de direct betrokkenen, zoals van onze zorgvragers en teamleden, zijn hierbij van belang. Daarom is er ook een cliëntenraad. Meer over de Raad van Toezicht leest u hier.

De Manager Zorg speelt een belangrijke rol in het bewaken van de continuïteit en de kwaliteit van intramurale zorg. Deze omvat twee kleinschalige woonhuizen en het Logeerhuis. De manager zorg wordt bijgestaan door twee zorgcoördinatoren die operationeel ondersteuning bieden. Onze woonhuizen staan op twee verschillende locaties, een stadvilla in Hilversum en een woonboerderij in de landelijke omgeving tussen Amersfoort en Bunschoten. Het Logeerhuis ligt centraal in Amersfoort. 

De Regiomanager speelt een belangrijke rol in het bewaken van de continuïteit en de kwaliteit van extramurale zorg. Dit omvat de ontmoetingscentra, ont-moetgroepen en de individuele begeleiding thuis. De regiomanager wordt bijgestaan door de kwartiermakers die operationeel ondersteuning bieden. We hebben de extramurale zorg ingedeeld in twee regio’s: regio Utrecht/Amersfoort en regio ‘t Gooi.

De Manager Bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van de afdelingen facturatie & administratie, facilitaire zaken en ICT. Daarnaast speelt zij als controller een belangrijke rol in de financiële verantwoording.

Manager zorg Ridderspoor, Lindenhorst en Cederhorst
Erik Loeffen
06 18 19 71 43

Regiomanager Utrecht/Amersfoort:
Naomi van der Meijden
06 43 22 61 13

Regiomanager ‘t Gooi: 
Max Beelman
06 18 20 22 13

Manager Bedrijfsbureau
Ilonja Reumer
035 – 20 50 950

De Centrale cliëntmedezeggenschap wordt georganiseerd door middel van thematafels. Wanneer er vraagstukken liggen die organisatie breed impact hebben, dan worden thematafels belegd. Meer over de centrale cliëntmedezeggenschap leest u hier

De OR behartigt de belangen van teamleden met betrekking tot onderwerpen waarover inspraak en zeggenschap wordt gevraagd en bestaat uit drie leden. Dit omvat thema’s die gaan over arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en organisatieveranderingen die impact hebben op het werken bij King Arthur Groep.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

De Functionaris Gegevensbescherming van King Arthur Groep wordt ingevuld door de heer Willy Limpens. Bereikbaar via: willy.limpens@outlook.com  Deze functionaris is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

RSIN:             822 621 575
AGB code:    75751747

Algemene Voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden