Medezeggenschap ‘Samen in dialoog’

De ronde tafel gedachte vormt de kern van onze organisatie. Wij heten niet voor niets King Arthur Groep. In de legende van King Arthur zat de koning niet aan het hoofd van de tafel, maar nam met zijn ridders aan de ronde tafel zijn besluiten. Wij hebben ook de wijsheid niet in pacht en zitten dan ook niet aan het hoofd van de tafel. Samen met jou, onze teamleden en andere betrokkenen voeren wij gelijkwaardig de dialoog om de zorg en begeleiding af te stemmen. Zodat je het leven kunt leiden wat nu bij jou past. Vanuit dit principe geven wij ook invulling aan de medezeggenschap.

Medezeggenschap

Zorgvragers of hun vertegenwoordigers hebben recht op medezeggenschap. Dat wil zeggen ‘het recht om invloed te hebben op het beleid van een organisatie door personen die niet in dienst van die organisatie zijn’. Medezeggenschap van cliënten in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Zorgvragers of hun vertegenwoordigers kunnen op basis van deze wet gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur en op bepaalde besluiten zelfs instemming geven. King Arthur Groep wil dat de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de zorgvragers ligt. Dit betekent dat wat op een locatie, zoals een ontmoetingscentrum of een huis, besproken en besloten kan worden, ook daar besloten wordt.

King Arthur Groep organiseert de medezeggenschap door middel van periodieke medezeggen-schapsbijeenkomsten. Daarnaast organiseren we thematafels voor de gemeenschappelijke belangen van onze zorgvragers. Zodat niet een kleine groep cliëntenraadsleden over alle thema’s worden bevraagd, maar elke zorgvrager of een naaste bij verschillende onderwerpen steeds kunnen aangeven hierover mee te willen denken, adviseren of beslissen. Steeds opnieuw in dialoog.

Medezeggenschapsbijeenkomsten

De medezeggenschap vindt plaats in medezeggenschapsbijeenkomsten zoals huis- en centrumbijeenkomsten. Voor deze bijeenkomsten worden alle betrokkenen – zorgvragers én hun vertegenwoordigers – uitgenodigd om deel te nemen.

Minimaal 3x per jaar organiseren wij een bijeenkomst voor de zorgvragers en vertegenwoordigers van onze locaties en bespreken wij wat er speelt, evalueren wij wat goed gaat en beter kan en komt er op de agenda wat jij belangrijk vindt. In deze bijeenkomsten worden ook samen met jou de beslissingen genomen over veranderingen in de zorg- en dienstverlening, waar je volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen recht op hebt.

Thematafels

Wanneer er vraagstukken liggen die de lokale situatie overstijgen, dus organisatiebreed impact hebben, dan worden er thematafels belegd. Je kunt bijvoorbeeld denken aan meedenken, adviseren. En soms ook besluiten over begroting, jaarplan, kwaliteitsplan of werving en selectie van bestuurlijke – of leidinggevende functies. We nodigen jou (als vertegenwoordiger van) dan van harte uit om hierin te participeren, als een dergelijk vraagstuk zich voordoet. Meer informatie over de thematafels vind je hier.

Heb je interesse om mee te denken?

Wij zoeken nog verwanten die mee willen denken en een rol willen spelen om steeds het perspectief van de cliënten onder de aandacht te brengen. 

Contact

De centrale cliëntmedezeggenschap wordt ondersteund door Klazien Teeuwissen.
Mail met clientenraad@kingarthurgroep.nl of bel rechtstreeks 061476755 met Klazien Teeuwissen.

Wij zijn lid van LOC