Organisatie

King Arthur Groep is in de loop van de jaren gegroeid tot een zorgorganisatie gespecialiseerd in zorg en begeleiding van mensen met dementie en hun naasten. Werkzaam in de regio’s Amersfoort, Gooi en Vechtstreek en de omgeving van Utrecht. De organisatie is in 2011 begonnen als pionier. Nu staat er een stevige organisatie die goed bekend staat en zich verder wil professionaliseren tot specialist in dementiezorg.

Een vereenvoudigde juridische structuur: Stichting King Arthur Groep

Vanaf 1 januari 2021 is de King Arthur Groep niet meer een combinatie van ‘Stichting KAGZorg’ en ‘Huis van de Ronde Tafel BV’, maar Stichting King Arthur Groep.

De Ronde tafel

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

De ronde tafel gedachte vormt de kern van onze organisatie. Wij heten niet voor niets King Arthur Groep. In de legende van King Arthur zat de koning niet aan het hoofd van de tafel, maar nam met zijn ridders aan de ronde tafel zijn besluiten. Wij hebben ook de wijsheid niet in pacht en zitten dan ook niet aan het hoofd van de tafel. Samen met u, onze teamleden en andere betrokkenen voeren wij gelijkwaardig de dialoog om de zorg en begeleiding af te stemmen. Samen komen wij verder. Dit is ook de reden waarom wij een platte organisatie zijn met korte lijnen. Zo kunnen zorgverleners en u gezamenlijk sneller tot besluiten komen en tot het maatwerk komen dat gewenst en nodig is.

Hoe zit de organisatie in elkaar?

King Arthur Groep is een Stichting met een WTZI-erkenning en een ANBI status.

De WTZI -erkenning (Wet Toelating Zorginstellingen) betekent dat wij een toelating hebben om als zorgaanbieder zorg, begeleiding en behandeling te bieden in de thuis- situatie en hier jaarlijks verantwoording over afleggen.

De ANBI – status (Algemeen Nut Beogende Instelling) betekent dat wij geen winst- oogmerk hebben en met minimaal 90% van onze inzet bijdragen aan het algemeen nut.

King Arthur Groep heeft een Bestuur en een Raad van Toezicht.

Bestuur:

Mevr. Jarcine (J.H.C.) Spaander

Raad van Toezicht:

Voor meer informatie klik hier.

Mevr. Mr. H. Wust
Dhr M. Kat
Dhr C. Calis

Voor het beloningsbeleid van bestuur en Raad van Toezicht is het normenkader van de Wet Normering Topinkomens van toepassing. Jaarlijks wordt de concrete beloning gepubliceerd in de Jaarrekening van de stichting.

Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg.

De Raad van Toezicht toetst het beleid en de besluiten van het bestuur, stelt zich hierbij positief kritisch op en houdt rekening met het maatschappelijke belang van onze organisatie. Ook de perspectieven van de direct betrokkenen, zoals u en teamleden, zijn hierbij van belang. Daarom is er ook een cliëntenraad.

De Cliëntenraad behartigt de belangen van u en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur en moet op bepaalde besluiten zelfs instemming geven. Meer over de cliëntenraad leest u hier.

De Begeleidingscommisie is een sparringpartner, zonder juridische of organisatorische relatie, welke King Arthur Groep inhoudelijk, relationeel en organisatorisch ondersteunt bij de bedrijfsvoering van de organisatie. Meer over de begeleidingscommissie leest u hier.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

De Functionaris Gegevensbescherming van King Arthur Groep wordt ingevuld door Lisa Jonker van Qarebase Company BV. Mailadres: lisa.jonker@qarebase.nl  Deze functionaris is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

RSIN:            822 621 575
AGBcode:  75751747
KvK:              50226339

Stichting King Arthur Groep wordt gesteund door het Oranje Fonds en stichting Nuts Ohra. Stichting Nuts Ohra heeft een bijdrage geleverd aan het project Tweede Leven en het Oranje Fonds heeft bijdragen geleverd aan de projecten Levenswerk en Tweede leven

Meer informatie

Misstanden in de onderneming kunnen door zorgverleners en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, worden gemeld aan Jarcine Spaander 06- 484 22 186 (of per e-mail: info@kingarthurgroep.nl).

Indien men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon kan contact opgenomen worden met Sylvia Ankone, per e-mail: sylvia.ankone@kingarthrugroep.nl of per telefoon: 06-18 84 79 24.

De zorg wordt geleverd conform het kwaliteitssysteem van Stichting KAG Zorg, Prezo, een landelijk erkend systeem. Jaarlijks worden binnen de organisatie speerpunten gekozen die getoetst worden. Klik hier voor ons kwaliteitsverslag en plan Ridderspoor 2020-2021” Klik hier voor ons kwaliteitsverslag en plan Organisatie 2020-2021

 

Kwartaalverslag 2022

Jaarverslagen