Governance

7 principes van Governance zorg 2017

De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.

De missie van King Arthur Groep is: ‘Bijdragen aan een waardig leven en een veilig thuis voor mensen met dementie en hun naasten.’ De organisatie groeit, niet omdat wij groter willen worden, maar doordat de doelgroep groeit en de vraag naar onze begeleiding toeneemt. De vraag van onze doelgroep is leidend en het bestaansrecht van onze organisatie.

De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.

De missie en leidende principes vormen de basis van de besturing van King Arthur Groep. Daarnaast vormt duurzaamheid in materialen en relaties een belangrijke leidraad.

De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.

De zeggenschap van clienten en hun vertegenwoordigers wordt ingevuld met centrum- en huisbijeenkomsten. Om de opkomst hoog te houden worden de bijeenkomsten gecombineerd met feestdagen. Dit heeft in 2017 geleid tot een hogere opkomst bij de bijeenkomsten. In 2018 wordt de zeggenschap verder ontwikkeld.

De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.

In 2017 vergaderde de Raad van Toezicht (RvT) 5 x met de Raad van Bestuur. Beide leden van de RvT hielden ook onderling voeling over de stand van zaken in de zorgverlening.

De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.

Alles wat wij doen, toetsen wij aan de missie: ‘Draagt het bij aan een waardig leven en veilig thuis voor mensen met dementie en hun naasten’

De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.

De RvT toetste of aan de 7 principes van de Governance Code Zorg 2017 invulling is gegeven en stelde vast, dat deze bestuursbeginselen goed zijn nageleefd.

Uit extern en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit bleek deze hoog: het Gouden Prezo keurmerk is dan ook voortgezet.

De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

Invulling van de RvT met twee toezichthouders voldeed door de kleinschalige opzet van Stichting KAG Zorg, maar enige uitbreiding is op termijn wenselijk. King Arthur Groep bleef deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek, ook en vooral om cliënten en familieleden een verantwoorde en passende begeleiding te kunnen verlenen. Er zijn frequente contacten met wetenschappelijk onderzoekers op het terrein van de dementie, maar ook met kennis en ervaring in de begeleiding en behandeling ervan. Teamleden waren betrokken bij landelijke congressen en symposia, waarbij zij kennis en ervaring konden uitwisselen over passende zorg.

Kwaliteit

Welke doelen zijn behaald?

Alle klanten mogen erop rekenen dat zij goede zorg krijgen

Alle zorgverleners zijn bekend met de visie, kernwaarden en praktische werkwijze.

Nieuwsgierig van waaruit wij werken? Klik dan hier om naar de leidende principes te gaan.

Zorgplannen en rapportages zijn van een hoger niveau.

Hier blijven we aan werken. Naast de standaarddoelen kunnen ook persoonlijke doelen gesteld worden en eerste contactpersonen kunnen de plannen en rapportages inzien.

Elk team is zelforganiserend en in dialoog

Voor dit doel is het programma ‘Samen verder’ opgezet wat in 2018 verder vorm krijgt.

Grotere opkomst van bijeenkomsten wordt gefaciliteerd.

Skype is geïntroduceerd, maar de heilige graal hebben we nog niet gevonden

Intervisie neemt een centrale plek in in de ontwikkeling.

In elke regio vindt intervisie plaats. Elk team mag elk   moment een extra intervisie inroepen.

Ronde tafel bijeenkomsten worden toegepast om in dialoog te blijven over de praktische werkwijze.

De ronde tafel methodiek wordt steeds vaker toegepast   bij overleggen en bijeenkomsten.

De backoffice is faciliterend aan de teams

De backoffice heeft vele teamleden kunnen helpen met hun vragen.

Elke 6 weken een organisatie ronde tafel

De organisatie ronde tafels hebben elke 6 weken op   zaterdag plaatsgevonden en mooie input en voorstellen opgeleverd voor de uitwerking van de doelen, waaronder de inwerktrajecten, leidende principes, opkomst bijeenkomsten.

Klik hier voor het kwaliteitsverslag 2017

Wat vinden onze klanten?

beoordeling

Gemiddelde score

Gemiddelde

Aantal Stemmen

Klachten

1 klacht in 2017 in regio Utrecht

Medezeggenschap cliënten via centrum- en huisbijeenkomsten

In 2017 als voorbeeld  genoemd bij Waardigheid & Trots. Klik hier voor meer informatie

Waardigheid & Trots

De Ronde tafel methodiek is als praktijkvoorbeeld opgenomen bij Waardigheid & Trots: Klik hier

Video nieuwjaarsreceptie

Dit hebben de teams bereikt:

Groei

Welke doelen zijn behaald?

Alle klanten mogen erop rekenen dat zij goede zorg krijgen

Er zijn voldoende zorgverleners in elke regio

In 2017 zijn er 9 ZZP- zorgcafé’s georganiseerd met inspirerende sprekers. In elke regio heeft dit gezorgd voor nieuwe teamleden.

Er zijn zelforganiserende IBT teams in de regio’s Wijdemeren, Gooi, Veenendaal en de Bilt

In Wijdemeren,  t Gooi, Veenendaal, De Bilt en Amersfoort zijn kwartiermakers met collega’s het aanspreekpunt geworden voor verwijzers namens KAG

Er wordt casemanagement geboden in regio’s Veenendaal, Amersfoort en Gooi

Het aantal casemanagers is gegroeid naar 8 casemanagers in de regio’s

KAG in Cijfers

Ernst van dementie

King Arthur Groep

Zeer ernstig
14%
Matig of ernstig
77%
Licht
9%

Gemiddelde van vergelijkingsgroep

Zeer ernstig
7%
Matig of ernstig
83%
Licht
10%

Andere functionele beperkingen

King Arthur Groep

Sterk/Ernstig
16%
Enigzins
37%
Niet
47%

Gemiddelde van vergelijkingsgroep

Sterk/Ernstig
22%
Enigzins
36%
Niet
42%

Aleenstaand of samenwonend

King Arthur Groep

Alleen
60%
Samenwonend
40%

Gemiddelde van vergelijkingsgroep

Alleen
44%
Samenwonend
56%

In en uitstroom van zorgvragers in 2017

Nieuwe teamleden in 2017

Wist je dat…

Behaalde certificaten

onderste

HACCP

onderste2

BHV

onderste3

Praktijkopleider

Feiten & Weetjes

Wist je dat wij…

Inspiratie

Waar zijn we trots op?

Onze bijdrage aan de wetenschap: Ontmoetingscentra 3.0 & Namasté

Mini-biebjes voor de buurt

Hart onder riem gemaakt door mensen met dementie voor mensen met borstkanker

Weer 300 potjes jam voor de nieuwe inwoners van gemeente Hilversum!

13 vrijwilligers opgeleid tot handmasseurs die bewoners en deelnemers wekelijks verwennen met een handmassage

Ons Lerend netwerk en de werkbezoeken bij elkaar de werkbezoeken die we bij elkaar hebben afgelegd

Hulpmiddelen voor Nop! Hulpmiddelen worden opgeknapt en gratis afgehaald

Bijdrage aan Goede zorg zichtbaar maken. Zie de resultaten

Ons Gouden Keurmerk weer bevestigd in 2017!

De Ronde tafel methodiek is als praktijkvoorbeeld opgenomen bij Waardigheid & Trots

Meer dementievriendelijke restaurants in samenwerking met ons

De roep om logeerplekken van Gerda Lansink mondt uit in het Ontmoetingshuis

Extra aandacht voor jonge mensen met dementie. Kijk hier voor het programma in Utrecht.

De uitvinding van La Bratelle door Anita Schimmel, een mooie BH die ondersteunt bij oedeem bij vrouwen na borstkanker

Gooisch Verband Samenwerking tussen lokale organisaties die vraag en aanbod delen van activiteiten en materialen