King Arthur Groep heeft een interne klachtenfunctionaris. Daarmee wordt voldaan aan sinds 1 januari 2017 geldende wettelijke regels die de positie van de cliënt in de zorg moeten versterken. Belangrijkste taken van de klachtenfunctionaris:
–        Spreken met de klager
–        Zo nodig helpen met het formuleren van de klacht
–        Bemiddelen bij de oplossing van het probleem waarover de klacht gaat
–        De klager zo nodig verwijzen naar de klachten en geschillencommissie

Klachtenfunctionaris

Kees Wallis
Klachtenfunctionaris

Heeft aan de Rijksuniversiteit Utrecht een rechtenstudie gevolgd en afgerond en is achtereenvolgens werkzaam geweest bij de gemeentelijke overheid (Velsen), in de advocatuur (Rotterdam) en in de rechtspraak (Rechtbank Zeeland-West-Brabant). Hij heeft jarenlange ervaring met klachtenbemiddeling en klachtenbeslechting in de sfeer van het gevangeniswezen (voormalige Koepelgevangenis Breda). De vader van Kees Wallis woonde de laatste jaren van zijn leven in Ridderspoor in Hilversum, onderdeel van de King Arthur Groep en overleed recent. Kees Wallis is op het terrein van dementie dus een soort van ervaringsdeskundige. Na zijn pensionering woont hij in Utrecht; hij is maatschappelijk nog actief, o.a. als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Midden-Nederland. Kees Wallis is zo nodig per e-mail bereikbaar: klacht@kingarthurgroep.nl

Klachtenloket

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.

U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan.
Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl. Via deze website kunt u ook online uw klacht indienen.

Elke zorgaanbieder is verplicht een klachtenregeling op te stellen en moet ervoor zorgen dat de zorgvrager op de hoogte is van deze  regeling. Een klacht kan worden voorgelegd aan degene op wie de klacht betrekking heeft, diens leidinggevende, de Raad van Bestuur of de externe klachtencommissie. Stichting KAG Zorg is aangesloten bij de Stichting Expertise Centrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG).
Tevens heeft King Arthur Groep een externe  Klachtenfunctionaris.

Een klacht indienen

Heeft u een klacht over King Arthur Groep?

Informatie over het indienen van een klacht vindt u in ons interne klachtenregeling.

U kunt uw klacht telefonisch, per email of schriftelijk  indienen. Contactgegevens vindt u in het bovengenoemde reglement. Indien u uw klacht schriftelijk wilt indienen kunt u gebruikmaken van ons klachtenformulier

Vindt u dat er niet adequaat genoeg op uw klacht gereageerd wordt, dan kunt u de klacht ook indienen bij de externe klachtencommissie (ECKG Stichting Expertise Centrum Klacht- en Gezondheidsrecht). Meer informatie hierover vindt u in het externe Klachtenregelement.

Aanvullende documenten:
Geschillencommissie zorg

Functieomschrijvingen Klachtenfunctionaris