Introductie

Het aantal mensen met dementie blijft groeien en daarom wij ook. 

In 2017 hebben we het accent gelegd op de kwaliteit hoog houden, terwijl we groeien. In 2018 willen we deze ontwikkeling voortzetten en onze diensten verder ontwikkelen, zodat wij voorbereid zijn op de toekomst. In 2040 is dementie doodsoorzaak nummer 1 en zorgt deze ziekte voor de grootste ziektelast. Meer mensen willen thuis blijven wonen en mee blijven doen met dagelijkse activiteiten, sociale contacten en in de samenleving. Onze uitdaging ligt in het verhogen van de kwaliteit van het leven van onze doelgroep: degene met dementie en zijn of haar naasten. Dit kan degene met dementie niet alleen, zonder naasten en (in-)formeel netwerk en wij als zelfstandige zorgprofessionals kunnen ook niet in ons eentje bieden wat nodig is. Daarom, samen sterk.

Kwaliteit

Als het resultaat goed is, is het proces dat ook. 

Lerende organisatie

Blijven leren en verbeteren
Besluitvorming en overleg in ronde tafels

Leerwerkplaats opzetten samen met MBO

Zorgplannen & rapportages

Zorgplannen op tijd en met concrete doelen en acties opgesteld.
Afstemming van zorgplannen en acties met vertegenwoordigers.
Afspraken nakomen in de praktijk.
Objectief rapporteren minimaal wekelijks.

Stand van zaken

Organisatie ronde tafel geweest over het zorgplan.

Besluit genomen om zorgplan template aan te passen met “mens in beeld” en een concreet overzicht  voor afspraken en acties.

Er is een projectgroep Zorgplan gevormd.

Template is uitgeprobeerd door een aantal teamleden van IBT, OC en Huis. Dit wordt het komende kwartaal geëvalueerd en dan wordt een plan gemaakt voor verdere uitrol in de organisatie.

Benodigde middelen

Dashboard met kwaliteitsinfo (# incidenten, rapportages, zorgplannen, etc.) Informatie (KAGjes) die je nodig hebt is voor teamleden makkelijk te vinden.

Dashboard in Qurentis is verder ontwikkeld met informatie over rapportages en zorgplannen, maar ook met mogelijkheden om eigen dashboards te ontwikkelen. Het dashboard staat nog in de kinderschoenen en wordt wel al gebruikt door de backoffice, maar nog niet door de teams.

De website met het KAGje is vernieuwd. Het KAGje en de informatie worden nog niet makkelijk gevonden.

In 2019 willen we verder onderzoeken welke rol het nieuw ingevoerde AFAS systeem hierin zou kunnen betekenen.

Vakmanschap & Eigenaarschap teamleden

Selectie- en Inwerktrajecten consequent uitvoeren voor teamleden die structurele opdrachten gaan doen.

Projectgroep selectietraject gestart, die uitwerken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we de juiste mensen blijven selecteren.

Projectgroep inwerktrajecten voor IBT, OC en Huis gestart, die het inwerktraject zodanig aanpassen dat teamleden de visie en leidende principes eigen maken en beschikken over de benodigde kennis voor de uitvoering van hun rol. In eerste instantie waren dit aparte werkgroepen, maar gaandeweg het traject is besloten deze samen te voegen i.v.m. de grote overlap op inhoud. Het proces en de inhoud zijn inmiddels uitgewerkt. Er wordt nu gewerkt aan een manier om dit vast te leggen en eigen te maken in de organisatie.

Hercontractering

Een periodiek proces van (her-)contracteren wordt ontwikkeld waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer de opdracht en de verwachtingen afstemmen.

Kwaliteitsbewustzijn vergroten door uitvoering ronde tafel voorstel ‘kwaliteitsthema’s’

Er is een kwaliteitsteamlid aangenomen voor 3 dagen per week. Vanaf september worden er door themagroepen, die ieder verantwoordelijk zijn voor de kennis rondom een bepaald thema, 3 thema’s onder de aandacht gebracht. Daarna wordt geëvalueerd of de gekozen werkwijze werkt en/ of bijgesteld moet worden.

Ook is er een concept kwaliteitsplan 2019, wat voor 1 november definitief wordt gemaakt. De resultaten van de inspectiebezoeken en de zelfanalyse van het kwaliteitskader worden hierin verwerkt.

Eerste KAG introductiedag

Op 29 september is de eerste KAG introductiedag geweest waarbij zo’n 40 teamleden met een touringcar langs alle locaties zijn gegaan, elkaar hebben leren kennen en kennisgemaakt hebben met de leidende principes.

Verhogen deelname kennisbijeenkomsten

De kennisbijeenkomsten worden dit jaar gecombineerd met de zzp zorg café’s en heten nu ‘Kennis zorg café’s’. De frequentie is verhoogd van 1x per kwartaal naar maandelijks, waarbij 3x per kwartaal hetzelfde onderwerp aan bod komt, maar elke keer op een andere locatie, zodat de café’s dichterbij huis zijn voor teamleden. De onderwerpen zijn gerelateerd aan het vak. Dit jaar waren de thema’s: Professionele afstand en nabijheid, Afasie en dementie, Financiën en beslissingen bij dementie. In het laatste kwartaal wordt het thema verzorgd door Ervarea en is het gericht op benadering bij dementie.

Interne audit uitvoeren

We nemen in Ridderspoor deel aan de pilot Zelfanalyse, een instrument waarmee je de organisatie kan toetsen aan het kwaliteitskader.

Voor 2019 staat een audit met Prezo Care gepland.

Nieuwe organisatie vorm onderzoeken voor meer eigenaarschap(franchise, zorgcoop, maatschap, ..)

Met een drietal ozp’ers is per 1 juli een proef gestart ‘Samen ondernemen’ waarbij investeringen en opbrengsten van een regio gedeeld worden. Dit vindt plaats in Almere, De Bilt en Nijkerk.

Aandacht voor teambuilding en - ontwikkeling ( met o.a. Handvatten conflicthantering)

Het programma Organisatie ontwikkeling heeft verder vorm gekregen. In duo’s worden de OC’s, IBT-regio’s en het huis begeleid bij de organisatie ontwikkeling. Elk kwartaal is er een teambijeenkomst voor elk team.

In Ridderspoor is hier een aantal projecten uit voortgekomen, waaronder: project Zinvolle & Waardige dag, Teamsamenstelling & Rooster, Gedelegeerde Behandeling, EVB-rol.

Klik hier voor het kwaliteitsverslag 2017

Wat vinden onze klanten?

Gemiddelde score

Gemiddelde score

Aantal Stemmen

Aantal Stemmen

Groei

Liever een grote vis in een kleine vijver, dan een kleine vis in een grote vijver.

Contracten en budgetten WMO, ZvW en WLZ

Uitdaging: Met de kwantitatieve vraag van de doelgroep meegroeien terwijl het contact persoonlijk blijft en de organisatie laagdrempelig.

Bestaande regio’s

15 % groei in begeleiding (individueel én groep samen) in bestaande regio’s

De groei vindt organisch plaats. Zie ook KAG in cijfers.

Casemanagement uitbreiden in bestaande regio’s

Casemanagement is in Amersfoort, Soest, Veenendaal en in het Gooi uitgebreid.

Opstarten OC Ede Opstarten zelf organiserend IBT team in Ede en Almere

OC Ede is niet doorgegaan, omdat de gewenste locatie niet beschikbaar kwam. Hierdoor is er ook geen team gestart in Ede.

In Almere is gestart met IBT en is het gelukt om een nieuw contract met de gemeente te krijgen.

Gemeente Veenendaal

Tot op heden hebben de inspanningen er nog niet toegeleid dat we een serieuze speler in het veld zijn geworden. Veenendaal lijkt een moeilijk open te breken markt en ook de onderlinge samenwerking tussen partijen verloopt moeizaam. Mede dankzij onze inzet is er een casemanageroverleg opgestart. De pilot passende daginvulling was succesvol, de uitrol laat te wensen over.

Zorginkoop

Nieuwe regio’s WMO contracteren waar mogelijk in aanliggende gemeenten. Contracten met alle zorgverzekeraars sluiten (ook VGZ, CZ)

Er zijn geen nieuwe regio’s gecontracteerd voor WMO, wel zijn de bestaande waar nodig, verlengd.

Voldoende teamleden

Werven van voldoende intrinsiek gemotiveerde teamleden

Er is continu aandacht voor werving. Om de kwaliteit hoog te houden is een projectgroep selectietraject en een projectgroep inwerktraject gestart. Voor meer informatie zie ook doel ‘Vakmanschap & eigenaarschap’.

Alternatieve selectie-/ inwerktrajecten ontwikkelen voor zij instromers vanuit andere sectoren, UWV, …

Er zijn diverse projecten/ samenwerkingen gestart en doorgezet in Soest en in Hilversum waarbij zij instromers de mogelijkheid krijgen zich door te ontwikkelen naar de zorg.

Stichting Careleon is vanuit KAG opgezet om mensen die een opleiding willen in de zorg/ zich willen ontwikkelen in de zorg, maar dit niet zelfstandig lukt, te ondersteunen met een ‘giving back’ traject. Hierbij wordt vooraf geïnvesteerd en de deelnemer maakt afspraken hoe dit teruggegeven wordt (in tijd, geld, andere bijdrage). Voor Careleon wprdt in Q1-2019 een PvA opgesteld, als ook een subsidie/fondsenplan.

Verder wordt er aangesloten bij de regionale initiatieven van het programma RAAT

Voldoende ondersteuning

Controle op kwaliteit houden zonder zelf uit te voeren.
Overhead beperkt houden in de groei.
Ondersteunen interne klant.
Blijven leren en verbeteren (omdenken/ learnmanagement)

Stand van zaken

De backoffice heeft zich verder ontwikkeld. Elke maandag om 8.00u is er een weekoverleg. Ook is er voor 3 dagen in de week een kwaliteitsteamlid bij gekomen.

In Q4 zal de backoffice verhuizen en splitst het team zich op. Aan iedere huislocatie (Hilversum, De Bilt en Amersfoort) wordt een ondersteunende dienst toegevoegd. Daarmee komt de backoffice in de huidige vorm te vervallen.

Benodigde middelen

Dashboard en managementinfo Communicatiemiddelen binnen teams en in de organisatie

Afas is ingevoerd als ondersteuning van het HR-en factureringsproces en kan op termijn uitgroeien tot één van de communicatiemiddelen.

Er is gestart met kwartaalberichten vanaf oktober. In Q1/2019 worden de functies geëvalueerd en zal een PvA opgesteld worden om het gebruik te verbeteren, maar ook de functionaliteiten uit te breiden.

Innovatie

Als er een vraag/probleem is, is er een oplossing, anders is het een feit. 

Het voorkomen van de ziekte ligt buiten onze scope, maar het optimaliseren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten vanaf het moment dat duidelijk is dat er iets aan de hand is, is ons werkterrein. Ontwikkelde producten of diensten hebben een positieve business case en een financiële grondslag.

Uitdagingen: Met de kwalitatieve vraag van de doelgroep meegroeien en langer thuis kunnen laten wonen.

Innovatievraag

Uitdaging 2040: dementie doodsoorzaak nummer 1 en hoogste ziektelast.

Wat kunnen wij doen om mensen met dementie en hun naasten het leven zoveel mogelijk te laten leiden zoals zij dat willen?

Stand van zaken

Er is een kickstart team opgestart dat meedenkt- en werkt aan de ontwikkeling van KAG, zodat wij met de kwalitatieve groei van de doelgroep kunnen meegroeien.

Klantreis ondersteunen (‘wat en hoe bij dementie’)

Wij zie hier uitdagingen op de volgende terreinen
  1. Wegwijzen (casemanagement, informatie)
  2. Intensieve ondersteuning bij de start
  3. Informele netwerk betrekken
  4. Leren omgaan met de ziekte
  5. Praktische ondersteuning bieden (activiteiten in de wijk, ontmoetingscentra, individuele begeleiding)
  6. Emotionele steun bieden (mantelzorgondersteuning op maat)

Langer thuis blijven wonen (logeerplekken, 24/7 ondersteuning)

Stand van zaken

We nemen deel aan netwerken dementie in de regio’s Gooi, Veenendaal, De Bilt en Amersfoort. In het Gooi nemen we ook deel aan het netwerk Goed en gezond Gooi en Vechtstreek. Daarnaast zijn we lid van Deltaplan Dementie.

Ook nemen we deel aan het programma ‘radicale vernieuwing’ en ‘leven zoals je wilt’ van het ministerie van VWS in samenwerking met Vilans

Informeel netwerk betrekken

Vrienden- en familiegesprekken aanbieden aan mantelzorgers en zorgvragers

De methodiek is verder bekend geworden buiten KAG. Er zijn trainingen gevraagd en gegeven aan casemanagers.

24/ 7 in de wijk

Opzetten Logeerplekken-/ huizen Informeel netwerk betrekken 24/ 7 in de wijk (Vrienden GGZ)

Er zijn 2 logeerhuizen gestart per 1 oktober in Amersfoort en in Bilthoven.

Meer activiteiten in de wijk

Uitbreiding oc’s met activiteiten in de wijk

Studenten van de HAN doen onderzoek naar het betrekken van lokale partijen en nieuwe samenwerkingsvormen, buiten naar binnen halen en binnen naar buiten.

Als mogelijke oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt (bundelen van krachten)

Kursusprojekt Loosdrecht

Deelname voor het kursusprojekt bleek beperkt. Wel is hieruit het Wijdehuis in Loosdrecht voortgekomen.

Samenwerking met Versa Welzijn

Samen met Versa Welzijn wordt gekeken om medio 2019 een ontmoetingshuis te open in Regio het Gooi.

KAG in Cijfers

In en uitstroom van zorgvragers in het afgelopen kwartaal

 

 

Nieuw aan het werk

Nieuwe stagiaires

Nieuwe stagiaires

Nieuwe vrijwilligers

Nieuwe vrijwilligers

Nieuwe OZP’ers

Nieuwe OZP'ers

Uren en zorgvragers per product

Feiten & Weetjes

Wist je dat…

Inspiratie

Waar zijn we trots op?

Vol trots hun GVP opleiding diploma hebben behaald.

Ridderspoor 5 jaar parade festival.

Crowdfundingsactie “Wij willen naar de sportschool”.

Expositie in de Open Hof in Soest van onze schilderclub

Spontaan en enthousiast is gereageerd op ons persbericht vrijwilliger chauffeurs gevraagd.

Wethouder Kastje certificaten heeft uitgereikt aan deelnemers Project Net in Hilversum.

Restaurant De Soester Duinen een diner dansant Een avond voor mensen met dementie.

Dat we met de vragenkaarten van de 5 leidende principes, komen tot ideeën en mogelijkheden.

Meegewerkt aan het project ‘Duurzame Participatie’ met deelnemende vrouwen -allemaal statushouders uit Syrië, Irak, Iran, Afghanistan en Eritrea- te.

Hulpmiddelen voor Nop! Hulpmiddelen in Soest worden opgeknapt en gratis kunnen worden afgehaald.