Klachtrecht

Elke zorgaanbieder is verplicht een klachtenregeling op te stellen en moet ervoor zorgen dat de zorgvrager op de hoogte is van deze  regeling. Een klacht kan worden voorgelegd aan degene op wie de klacht betrekking heeft, diens leidinggevende, de Raad van Bestuur of de externe klachtencommissie. Stichting KAG Zorg is aangesloten bij de Stichting Expertise Centrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG).

Klachtenfunctionaris

King Arthur Groep heeft sinds kort een interne klachtenfunctionaris. Daarmee wordt voldaan aan sinds 1 januari 2017 geldende nieuwe wettelijke regels die de positie van de cliënt in de zorg moeten versterken. Belangrijkste taken van de klachtenfunctionaris:
-        Spreken met de klager
-        Zo nodig helpen met het formuleren van de klacht
-        Bemiddelen bij de oplossing van het probleem waarover de klacht gaat
-        De klager zo nodig verwijzen naar de Geschillencommissie Zorg

De klachtenfunctionaris van de King Arthur Groep heet Kees Wallis (1949). Hij heeft aan de Rijksuniversiteit Utrecht een rechtenstudie gevolgd en afgerond en is achtereenvolgens werkzaam geweest bij de gemeentelijke overheid (Velsen), in de advocatuur (Rotterdam) en in de rechtspraak (Rechtbank Zeeland-West-Brabant). Hij heeft jarenlange ervaring met klachtenbemiddeling en klachtenbeslechting in de sfeer van het gevangeniswezen (voormalige Koepelgevangenis Breda). De vader van Kees Wallis woonde de laatste jaren van zijn leven in Ridderspoor in Hilversum, onderdeel van de King Arthur Groep en overleed recent. Kees Wallis is op het terrein van dementie dus een soort van ervaringsdeskundige. Na zijn pensionering woont hij in Utrecht; hij is maatschappelijk nog actief, o.a. als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Midden-Nederland. Hij is zo nodig per e-mail bereikbaar: klacht@kingarthurgroep.nl

Een klacht indienen

Heeft u een klacht over King Arthur Groep?

Informatie over het indienen van een klacht vindt u in ons interne klachtenregeling.

U kunt uw klacht telefonisch, per email of schriftelijk  indienen. Contactgegevens vindt u in het bovengenoemde reglement. Indien u uw klacht schriftelijk wilt indienen kunt u gebruikmaken van ons klachtenformulier.

Vindt u dat er niet adequaat genoeg op uw klacht gereageerd wordt, dan kunt u de klacht ook indienen bij de externe klachtencommissie (ECKG Stichting Expertise Centrum Klacht- en Gezondheidsrecht). Meer informatie hierover vindt u in het externe klachtenregeling.

Aanvullende documenten:
Geschillencommissie zorg 
Functieomschrijving Klachtenfunctionaris